April 25, 2024

stanford daily

ผลสำรวจระบุนักศึกษาสแตนฟอร์ด 17% ใช้ ChatGPT ทำข้อสอบและงานส่งอาจารย์

หลังจาก ChatGPT แชตบอทอัจฉริยะของ OpenAI สร้างปรากฏการณ์ เมื่อสามารถสอบผ่านใบอนุญาตทางการแพทย์ของสหรัฐ (US Medical Licensing Exam (USMLE)) และสอบผ่านข้อสอบ MBA ของโรงเรียนธุรกิจ Wharton…