June 22, 2024

ดาต้าเซ็นเตอร์ชั้นนำในประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมกันจัดตั้ง ‘สมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทย’

ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ชั้นนำร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดตั้งสมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทย (Thailand Data Centre Council หรือ TDCC) อย่างเป็นทางการ ซึ่ง TDCC จะเป็นเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กลุ่มแรกสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศให้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ ประกอบด้วย บริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อีโวลูชั่น ดีซี (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, เอสที เทเลมีเดีย โกล บอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) และบริษัท เทเลเฮ้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้สมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้น ภายใต้วัตถุประสงค์พื้นฐาน 6 ประการ ได้แก่:

  1. เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์: โดยร่วมมือในการผลักดันการแข่งขันในอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านกฎระเบียบ: ให้คำแนะนำ ระบุความท้าทายและเสนอแนวทางต่าง ๆ ด้านกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกับหน่วยงานสาธารณะอย่างเหมาะสม
  3. ขยายธุรกิจระหว่างประเทศ: สนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกในการขยายศักยภาพธุรกิจ พร้อมยกระดับการแข่งขันไปสู่เวทีระดับโลก
  4. พัฒนาด้านวิชาชีพ: ส่งเสริมการเติบโตทางวิชาชีพของผู้ประกอบการดาต้าเซ็นเตอร์และบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
  5. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม: ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมสำหรับอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ของไทย โดยนำเสนอแนวปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับบรรทัดฐานระดับสากล
  6. พัฒนาอุตสาหกรรม: ดำเนินกิจกรรมเสริมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ของประเทศไทย หรือดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการจัดตั้งสมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทย เป้าหมายหลักคือการยกระดับอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ให้เป็นอุตสาหกรรมหลักสำคัญของประเทศ และสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขึ้นในประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางดาต้าเซ็นเตอร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยศักยภาพของทำเลที่ตั้งและนโยบายสนับสนุนด้านดิจิทัลของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายสำคัญของการลงทุนจากผู้ให้บริการดิจิทัลและดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก สอดคล้องกับข้อมูลของ Statista เผยรายได้ตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ปี 2566 คาดว่าสูงแตะ 2.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.83 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในอีก 5 ปี เป็นปัจจัยกระตุ้นตลาดนี้ให้กลายเป็น Critical Industry ของประเทศ

วิสัยทัศน์ TDCC กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

TDCC ตั้งเป้าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยระยะยาว รวมถึงการสร้างและการขยายเครือข่ายการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนในวงกว้าง และยึดมั่นในมาตรฐานระดับโลก ซึ่ง TDCC พร้อมเปิดรับพันธมิตรจากหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการเชื่อมต่อ หรือในภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สมาคมฯ มุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกในการเพิ่มศักยภาพธุรกิจเพื่อแข่งขันในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ TDCC จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมอย่างจริงจังเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักสากล

TDCC เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถให้ข้อเสนอแนะ ระบุความท้าทาย และเสนอแนวทางแก้ปัญหาด้านกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง