May 29, 2024

ดีป้า จัดใหญ่ Thailand Digital IP Forum 2023 เดินหน้าเสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการ หวังดันเศรษฐกิจเติบโตด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

ดีป้า จัดงาน Thailand Digital IP Forum 2023 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ พร้อมเสริมความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่พื้นฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิทัล ไปจนถึงเทคนิคการขอรับสิทธิบัตรด้านดิจิทัล ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกม การระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา

รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาบนโลก Metaverse โดยวิทยากรในวงการทรัพย์สินทางปัญญาระดับแนวหน้าของไทย พร้อมเปิดคลินิกให้คำปรึกษาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำของประเทศ อันจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการสร้างความตระหนักและผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทั้งหมดส่งผลกระทบและสร้างความท้าทายต่อการคุ้มครองและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

ทั้งนี้ ดีป้า มีอีกภารกิจสำคัญคือการส่งเสริมการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยได้ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการยื่นขอรับหรือจดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Intellectual Property Voucher) ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายย่อยเกิดความมุ่งมั่นในการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ และโอกาสต่อยอดองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โดย ดีป้า เล็งเห็นความสำคัญของการมอบองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จึงจัดกิจกรรม Thailand Digital IP Forum 2023 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล

“สิทธิบัตรด้านดิจิทัลที่ยื่นในประเทศเป็นผู้ประดิษฐ์หรือผู้ถือสิทธิเอกชนต่างชาติ และมักเป็นการขยายการขอรับสิทธิบัตรที่มีอยู่แล้วในต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจำเป็นต้องเร่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยตระหนักถึงการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงเน้นการส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ จนนำไปสู่การมีทรัพย์สินทางปัญญาที่คนไทยเป็นเจ้าของสิทธิมากยิ่งขึ้น ซึ่งดีป้าได้มีการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยยื่นขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรด้านดิจิทัลไปแล้วกว่า 40 โครงการ ครอบคลุมประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม เป็นต้น” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

สำหรับกิจกรรม Thailand Digital IP Forum 2023 ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาชั้นนำ ของไทยร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและองค์ความรู้ ผ่านการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เทคนิคการขอรับสิทธิบัตรด้านดิจิทัล สำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล เคล็ด (ไม่) ลับความสำเร็จจากผู้ได้รับการสนับสนุนตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการยื่นขอรับหรือจดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Intellectual Property Voucher) ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกม โอกาสและความท้าทายในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา และปิดท้ายด้วยการบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: กรณีตัวอย่างเครื่องหมายการค้าบนโลก Metaverse

นอกจากนี้ยังเปิดให้รับคำปรึกษาในการขอรับหรือจดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจาก ดีป้า และจากหน่วยงานภาครัฐและที่ปรึกษาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภาคเอกชนระดับแนวหน้าของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรด้านดิจิทัล สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ จาก ดีป้า ได้ทางเว็บไซต์ www.depa.or.th หรือเพจเฟซบุ๊ก depa Thailand