July 22, 2024

Cisco – RSU Hackathon 2017: IoT in Healthcare เวทีประชันโซลูชั่น IoT เพื่อการดูแลสุขภาพแห่งอนาคตครั้งแรกในไทย

Cisco และมหาวิทยาลัยรังสิตจัดงาน “Cisco – RSU Hackathon 2017” ภายใต้หัวข้อ “IoT in Healthcare” ซึ่งเป็นงาน IoT Hackathon ที่จัดครั้งแรกในประเทศไทย โดยนักศึกษาจาก NetAcademy ทั่วประเทศได้มีโอกาสในการคิดค้นโซลูชัน IoT เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ของธุรกิจ Healthcare และการดูแลสุขภาพในอนาคต ระหว่างการแข่งขัน 72 ชั่วโมง นักศึกษาที่เข้าร่วมจะต้องใช้ทักษะในหลากหลายด้านเพื่อสร้างโซลูชัน IoT ต้นแบบในการดูแลสุขภาพ ซึ่งการแข่งขันนี้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ความคิดริเริ่ม และการพัฒนา

การแข่งขัน Cisco – RSU Hackathon 2017 ครั้งนี้ มี 8 ทีมที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายโดยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างการแข่งขัน มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพในการจัดหาอุปกรณ์ การอบรม และให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ขณะที่ Cisco ให้การสนับสนุนในส่วนของโครงข่ายครือข่าย รวมถึงหลักสูตร IoT จำนวน 4 หลักสูตรจากโครงการ Cisco Networking Academy ได้แก่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IoT, IoT กับการเชื่อมต่อสิ่งต่างๆ, เทคโนโลยี Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูล และ Hackathon Playbook นอกจากนี้ ก่อนการแข่งขัน Cisco Network Academy ยังให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่นักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับแนวคิดและความท้าทายของ IoT ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่อีกด้วย

25289227_1561742813904539_466117250652117664_n

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Cisco – RSU Hackathon 2017 ได้แก่ นายชินดนัย มาลาเอี่ยม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) และนางสาวฐิติชญาน์ รัตน์มังกรสกุล จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU) ด้วยโครงงาน “CareKhun Eldercare Solution: การดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุด้วยระบบตรวจสอบ และแจ้งเตือนบนโซลูชัน Mobile Pocket” โซลูชันดังกล่าวได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุในแบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทันทีในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น ความดันเลือดสูงขึ้น เป็นต้น และเจ้าหน้าที่ประจำห้องฉุกเฉินก็จะสามารถแจ้งญาติของผู้สูงอายุได้ในทันที พร้อมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ทันท่วงที

Cisco Networking Academy เป็นโครงการเสริมสร้างทักษะด้าน IT และสร้างอาชีพสำหรับสถานศึกษาและบุคคลทั่วไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ Networking Academy กว่า 6 ล้านคน และบุคลากรเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลมาตั้งแต่ปี 2540