May 30, 2024

Seagate Kinetic HDD

11ไคเนติค HDD (Kinetic HDD) ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลที่จะปฏิวัติวงการด้วยเทคโนโลยี object-based storage ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแพลตฟอร์ม Kinetic Open Storage ของซีเกท สามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน (TCO) ลงได้อย่างมาก ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี object storage แบบโอเพ่นซอร์สเข้ากับการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผ่านโครงสร้างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในระบบเก่า จึงทำให้ระบบคลาวด์เพื่อการจัดเก็บข้อมูลมีโครงสร้างที่ลดความซับซ้อนลงอย่างมาก

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2715-2999

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *