Solar

ใบไม้เทียมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เปลี่ยนน้ำในอากาศเป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยี Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) เมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอแลนด์ ใช้แรงบนัดาลใจจากการสังเคราะห์แสงของพืช สร้างใบไม้เทียม ที่สามารถเปลี่ยนไอน้ำในอากาสเป็นเชื้อเพลิงไฮโครเจนได้ โดยใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน