June 13, 2024

SHA

เหนือระดับ มาตรฐานใหม่ยุคนิวนอร์มัล…“ทรูสเฟียร์” ย้ำสุดยอดแห่งบริการที่เป็นเลิศและมั่นใจได้

“ทรูสเฟียร์” “First Class Co-Working Space Destination” ทุกสาขาในประเทศไทย ย้ำความมุ่งมั่น และพิถีถันในรายละเอียด ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยว ททท….

You may have missed