April 17, 2024

SET

MSC บริษัทเทคโนโลยีต้นแบบการนำกลยุทธ์ความยั่งยืนไปพัฒนาธุรกิจ

คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ให้สัมภาษณ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นต้นแบบธุรกิจเทคโนโลยีที่ประสบความสําเร็จจากการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยเปิดเผยว่า MSC ได้พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงพัฒนาศักยภาพพนักงานควบคู่กันไป ตรงตามปรัชญาที่ว่า “Customer Success is Our Business”