June 13, 2024

select solutions

วานิช ซอฟต์แวร์ จับมืออินเทล เปิดตัว Visual Cloud Delivery Network เทคโนโลยีล้ำหน้าที่ผนวก Edge Cloud เข้ากับ Intel Select Solutions

วานิช ซอฟต์แวร์จับมืออินเทล เปิดตัวโซลูชั่น Visual Cloud Delivery Network เทคโนโลยีที่ผนวกความสามารถโซลูชั่น Edge Cloud Software ของวานิช ซอฟต์แวร์ เข้ากับโซลูชั่นจากอินเทล Intel Select Solutions ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่พร้อมติดตั้งใช้งานและได้รับการทดสอบแล้วสำหรับเครือข่ายระบบการให้บริการคอนเทนต์ (CDN – Content…

You may have missed