June 22, 2024

Security Operation

INETMS จัดโปรป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

นายพงษ์ทศพร จุลโลบล ผู้อำนวยการ ฝ่ายซีเคียวริตี้  บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (INETMS) เปิดเผยว่า ไอเน็ตเอ็มเอส เป็นผู้ให้บริการด้านไอซีทีโซลูชันแบบแมเนจด์ เซอร์วิส รับบริหารจัดการด้านไอที บริการคลาวด์  การให้บริการสำรองข้อมูล…