June 13, 2024

SAP SuccessFactors

ยกระดับงาน HR ก้าวสู่องค์กรอัจฉริยะ ด้วย SAP SuccessFactors x Atos

หากกล่าวถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ในยุคดิจิทัลต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญมากขึ้น นอกจากระบบการจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพแล้ว ระบบการจัดการข้อมูลและบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลหรือ HR ที่มีประสิทธิภาพ ที่ครอบคลุมทั้งการจ้างงาน เงินเดือนพนักงาน ช่วยให้การสรรหาพนักงานในแผนกต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งหนึ่งในระบบดังกล่าวที่บริษัทและองค์กรชั้นนำทั่วโลกต่างให้ความไว้วางใจ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในการช่วยบริหารจัดการข้อมูลด้าน HR…

You may have missed