June 22, 2024

RMUTT

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี พัฒนาโดรน ‘ฉีดพ่นยอดมะพร้าว’ กำจัดด้วง

2 นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ออกแบบและสร้างแขนกล แบบควบคุมระยะไกลติดตั้งใช้งานร่วมกับโดรน เพื่อฉีดพ่นยอดมะพร้าว กำจัดแมลงศัตรูพืช รศ.ดร.เกรียงไกร แซมสีม่วง อาจารย์ที่ปรึกษา และนายวีรยุทธ พรหมจันทร์ นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เจ้าของไอเดีย…

มทร.ธัญบุรี พัฒนา “วัสดุคอมโพสิต” จากขยะพลาสติกบรรจุภัณฑ์เคลือบด้วยอะลูมิเนียม

การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตจากขยะบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกเคลือบด้วยอะลูมิเนียมสู่การใช้งานจริง เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย จากโครงการ Talent mobility ของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ผลงานนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมวิจัย ผศ.ศุภเอก…