June 22, 2024

Rethink

ทีซีซีเทค ร่วมแชร์มุมมองและประสบการณ์ในการ Rethink Connectivity ในงาน Powering Digital Thailand 2021

นายวีรภัช เรืองเดช ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) เป็นตัวแทนบริษัททีซีซีเทคขึ้นเวทีแชร์มุมมองและแบ่งปันประสบการณ์ภายใต้หัวข้อ Rethink Connectivity Embracing the New Era of Intelligent…