June 22, 2024

rebound

บทความงานเสวนา Designing the Future of Game’ ภายใต้ธีม Tourism & Entertainment Rebound

Designing the Future of Game’ ภายใต้ธีม Tourism & Entertainment Rebound  ถึงเวลาหรือยัง? ที่ต้องพัฒนาเกมไทยให้คนไทยเล่น อุตสาหกรรมเกมเป็นอุตสาหกรรมที่มูลค่าสูงกว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และเพลง แต่อุตสาหกรรมเกมกลับไม่ได้รับการยอมรับและให้การสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร หลายคนมองว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในหลายๆ ครั้งเกิดจากเกม หรือเกมเป็นตัวสร้างให้เด็กไทยเป็นเด็กมีปัญหา…