June 22, 2024

rama

กว่า 50 ปี “มูลนิธิรามาธิบดีฯ” ผู้สืบสานปณิธานการให้… สู่ภารกิจสร้าง “โรงเรียนแพทย์ของแผ่นดิน” เพื่อคนไทยทุกคน

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรการกุศล ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดมทุนและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 มี 4 พันธกิจสำคัญ อันได้แก่ การรักษา สร้างงานวิจัย สร้างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ และสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของสังคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข และสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพให้กับคนไทยทุกคนในทุกระดับชั้น…