June 13, 2024

Success Story

ห้องเรียนแห่งอนาคต โครงการนำร่องเพื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนยุคดิจิทัล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 60 ปี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ผลิตทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากมองย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2501 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา…

โรงพยาบาลธนบุรี 2 เสริมความแกร่งระบบเครือข่ายเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและยกระดับการให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Hospital Information System : HIS) เครื่องเอ็กซเรย์ที่ทันสมัย อุปกรณ์แพทย์ต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแพทย์และพยาบาล รวมถึงการให้บริการเครือข่ายไร้สายแก่ผู้มาใช้บริการ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ต้องการระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูง ที่ไม่เพียงช่วยให้การรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆ ทำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยเท่านั้นหากแต่ต้องสามารถรองรับการขยายตัวตามการเติบโตของโรงพยาบาลได้…

You may have missed