Tesla ไม่หวั่น EV จีน ประกาศขึ้นราคารถ Model Y ในจีน อีกกว่า 7 หมื่นบาท

เทสลาประกาศขึ้นราคารถ Model Y ในรุ่น Long Range ที่จำหน่ายในจีนอีก 14,000 หยวน หรือกว่า 70,000 บาท

แม้ว่าราคาจะสูงขึ้น แต่รถยนต์ก็ยังคงราคาถูกกว่าเดือนตุลาคม 2022 ที่เทสลาเริ่มลดราคาในจีนเป็นครั้งแรก

ในขณะเดียวกัน ในสหรัฐอเมริกา เทสลาได้ปรับราคารถ Model Y รุ่น Long Range เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1%

นี่ก็ไม่รู้ว่าในไทยจะปรับตามด้วยมั้ย