June 22, 2024

Cisco ในอังกฤษ เปิดคอร์สให้ความรู้ Cyber Security แก่ผู้หญิง

Cisco ในอังกฤษ เปิด Cyber Camp ซึ่งเป็นตัวโครงการฝึกอบรมใหม่ที่มุ่งเพิ่มทักษะการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่เยาวชนอายุ 13-19 ปี โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้หญิง และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

โครงการนี้มีความมุ่งหวังเพื่อให้เยาวชน เพิ่มทักษะใหม่ และปูทางสู่อาชีพ ในสายการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอนาคต

โครงการนี้เป็นโครงการระยะสั้น ใช้เวลาเรียนเพียง 6 ชั่วโมง แต่ก็ถือเป็นการปูทางที่สำคัญในอนาคตสำหรับเยาวชน

จะว่าไปโครงการแบบนี้น่าเปิดที่บ้านเราบ้างนะครับ