June 24, 2024

Google จำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของพนักงาน หลังตกเป็นเป้าโจมตีบ่อยครั้ง

สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า กูเกิลเริ่มโครงการนำร่องใหม่ ให้พนักงานบางส่วนใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้ รายงานระบุว่า แรกเริ่มเดิมทีกูเกิลได้ทำการเลือกพนักงานกว่า 2,500 รายเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว แต่หลังจากรับฟังความคิดเห็นแล้ว กูเกิลจึงเปลี่ยนมาให้พนักงานอาสาเข้าร่วมโครงการเอง

กูเกิลจะตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะบางเครื่อง โดยยกเว้นเครื่องมือบนเว็บภายในและเว็บไซต์ของกูเกิล เช่น กูเกิล ไดรฟ์ (Google Drive) และจีเมล (Gmail) โดยพนักงานบางส่วนที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงานจะได้รับการยกเว้น

นอกจากนี้ พนักงานบางรายจะไม่สามารถเข้าถึงรูธ (Root) ซึ่งหมายความว่าพนักงานเหล่านี้จะไม่สามารถใช้คำสั่งบริหารหรือดำเนินการต่าง ๆ เช่นการติดตั้งซอฟต์แวร์

เอกสารภายในของกูเกิลระบุว่า กูเกิลดำเนินโครงการนำร่องดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยงของการโจมตีไซเบอร์ “พนักงานกูเกิลตกเป็นเป้าโจมตีบ่อยครั้ง” โดยหากอุปกรณ์ของพนักงากูเกิลไม่รัดกุม ผู้โจมตีอาจเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานหรือโค้ดโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่หรือทำลายความไว้วางใจของผู้ใช้งาน

ที่มา : Infoquest