June 22, 2024

วิศวะมหิดล เปิดค่ายเยาวชน Cybersecurity Boot Camp 2023 ปั้นคนรุ่นใหม่สายไซเบอร์ซีเคียวริตี้สู่อนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมพลังทีมนักศึกษาชมรม EGMU-Cybersecurity จัดกิจกรรม 3 วัน 2 คืน ค่ายเยาวชน Capture The Friends : Cybersecurity Boot Camp 2023 เพื่อพัฒนาทักษะด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้แก่เยาวชนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ปีที่ 4-6 โดยมีวัตถุประสงค์สร้างเสริมประสบการณ์และเพิ่มทักษะไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของเยาวชนไทยรองรับสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เผยปีหน้ามุ่งเป้าขยายค่ายรับเพิ่มเยาวชน ปวช. เสริมศักยภาพอนาคตประเทศไทย 

          รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่าปัจจุบันนานาประเทศทั่วโลกต่างแข่งขันกันด้วยยุทธศาสตร์ทางดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) หรือการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ได้สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง โดยมีการโจมตีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีด้วยเนื้อหาที่เป็นภัยคุกคาม (Abusive Content) โจมตีความพร้อมใช้งานของระบบ (Availability) การขโมยข้อมูลสำคัญของระบบ (Data Theft) ฉ้อโกงหรือหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ (Fraud) รวมถึงการบุกรุกหรือเจาะระบบ (Intrusions) เพื่อเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต (Integrity) ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเร่งให้ความรู้และสร้างบุคลากรเยาวชนคนรุ่นใหม่ทางด้าน การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) เพราะเป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นคงปลอดภัยในทุกสังคมและเศรษฐกิจยุคดิจิทัล และยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้งาน ตลอดจนการป้องกันข้อมูลดิจิทัลที่มีการรับ-ส่งของบริษัทหรือองค์กรที่มีความสำคัญและเป็นความลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดร.กรินทร์ สุมังคะโยธิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่ากิจกรรมค่ายเยาวชนไซเบอร์ซีเคียวริตี้Capture The Friends : Cybersecurity Boot Camp 2023 สำหรับเยาวชน ม.ปลายนี้ จัดเป็นครั้งแรกโดยระดมทีมนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นพี่เลี้ยง ผสมผสานความสนุกและสอดแทรกความรู้ คัดสรรเนื้อหาการอบรมและทักษะที่จำเป็นต้องรู้ในโลกของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ (Cybersecurity) มุ่งฝึกฝนไหวพริบและสามารถป้องกันและรับมือหากการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด พร้อมทั้งได้เรียนรู้จริยธรรมในการทำงาน และได้สัมผัสประสบการณ์โลกดิจิทัลซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลมหาศาล สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การศึกษา และวิชาชีพที่มีความต้องการสูงในประเทศไทยและนานาประเทศ

ตลอด 3 วัน 2 คืนนี้ เยาวชนได้เรียนรู้ระบบพื้นฐานสำหรับไซเบอร์ซีเคียวริตี้ (Cybersecurity)  อาทิ การใช้คำสั่งเบื้องต้นสำหรับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux), ความปลอดภัยสำหรับ Web Application รวมถึงการใช้งาน โปรแกรม Burp Suite เพื่อทดสอบโจทย์ด้านความปลอดภัยสำหรับ Web Application ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น CSS, CSRF, SSRF และ SQLi อีกด้วย รวมถึงไฮไลท์ที่ตื่นตาตื่นใจที่สุด คือแข่งแก้ปัญหาบททดสอบ Capture The Flag (CTF) โดยน้องๆจะต้องใช้ความรู้ทางด้าน Cybersecurity ที่ได้รับการอบรม เช่น Network Forensics, Web Application Hacking, Reverse Engineering  และ อีกมากมายมาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ โดยเปรียบเสมือนการแข่งขันเพื่อหาธง (Capture the Flag) ที่ซ่อนอยู่ในแบบทดสอบออกมาให้ได้นั่นเอง

เยาวชนยังได้พบกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ ซึ่งมาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงในการทำงานไซเบอร์ซีเคียวริตี้ (Cybersecurity) และเล่าถึงจุดเริ่มต้นและเส้นทางก้าวสู่สายงานไซเบอร์ซีเคียวริตี้ (Cybersecurity)  ในหัวข้อ Road to Cybersecurity Career และ Cybersecurity in Thailand โดย คุณพิชญะ โมริโมโต จากบริษัท สยามถนัดแฮก จำกัด คุณเสฏฐวุฒิ แสนนาม จากบริษัทเอ็ม เอฟอี ซี จำกัด (มหาชน) และ คุณอัมฤทธิ์ ทองทั่ว จาก บริษัท ซีเคียว ดี เซ็นเตอร์ จำกัด 

จากผลตอบรับที่ดีเยี่ยมของผู้เข้าร่วมงานค่ายเยาวชน Capture The Friends : Cybersecurity Boot Camp ครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ชมรม EGMU -Cybersecurity ตั้งเป้าหมายจัดกิจกรรมในปีหน้า โดยจะเพิ่มการรับนักเรียน ปวช. ด้วยนอกเหนือจากนักเรียนสายสามัญ เพื่อขยายการบ่มเพาะกำลังคนรุ่นใหม่สายไซเบอร์ซีเคยวริตี้รองรับอนาคตประเทศไทย