June 13, 2024

Amity บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อการให้บริการระบบคลาวด์

 แอมิตี (Amity) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีชั้นนำที่ขับเคลื่อนชุมชนดิจิทัลและประสบการณ์แห่งโลกโซเชียล มุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือที่เรียกว่า คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (carbon footprint) รวมถึงส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้สั่งซื้อโปรแกรมชดเชยคาร์บอน เรียกว่า “กรีน-อี® ไคลเมต คาร์บอน ออฟเซ็ตส์ (Green-e® Climate Carbon Offsets)” ซึ่งช่วยแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของบริษัท อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการระบบคลาวด์ รวมถึงสรุปขั้นตอนที่บริษัทดำเนินการเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซดังกล่าว

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการให้บริการระบบคลาวด์

Amity ใช้บริการระบบคลาวด์ในการปฏิบัติการต่าง ๆ ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และการพัฒนาซอฟต์แวร์ กิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูลที่ให้บริการหรือดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทจากการให้บริการระบบคลาวด์ บริษัทได้ดำเนินการวิเคราะห์การใช้พลังงานอย่างครอบคลุม ประกอบกับประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์ของบริษัท

การชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) ในการให้บริการระบบคลาวด์ Amity ได้สั่งซื้อโปรแกรม Green-e® Climate Carbon Offsets จากบริษัทเทอราพาส (Terrapass) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันชดเชยคาร์บอนชั้นนำ โปรแกรมดังกล่าวได้รับการรับรองจากบริษัทตรวจสอบ (auditing firm) ที่เป็นบุคคลที่สาม และแสดงให้เห็นถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการพลังงานหมุนเวียน โปรแกรมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน รวมถึงโครงการเพื่อความยั่งยืนอื่น ๆ การสั่งซื้อโปรแกรมชดเชยคาร์บอนนี้ ช่วยให้ Amity บรรลุเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) จากการให้บริการระบบคลาวด์ได้อย่างสำเร็จลุล่วง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของบริษัทต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

“ที่ Amity เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าด้วยวิธีการที่เป็นรูปธรรม มุ่งสู่การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืน” ทัชพล ไกรสิงขร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) และผู้ร่วมก่อตั้งของ Amity กล่าว “ระบบการวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการให้บริการระบบคลาวด์ที่แข็งแกร่ง ประกอบกับความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการชดเชยคาร์บอนนับเป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทของเราต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อความโปร่งใส (transparency) และตรวจสอบได้  (accountability) หากท่านใดมีความประสงค์ เราพร้อมแสดงใบรับรองที่ได้มาจาก Terrapass อย่างเป็นทางการ เพื่อยืนยันถึงคำสั่งซื้อโปรแกรมชดเชยคาร์บอนของเรา”

You may have missed