กสทช. ลงพื้นที่มอบรางวัลพร้อมเยี่ยมชมศูนย์ USO Net จ.อุบลราชธานี

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน พร้อมด้วย นายชาญวุฒิ อำนวยสิน ผู้อำนวยการสำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม และ นายวีรพนธ์ ศรีนวล ผู้อำนวยการส่วนจัดให้มีบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ทางสังคม สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม

  ลงพื้นที่เพื่อมอบรางวัลพร้อมเข้าเยี่ยมชมผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดแนวคิดการส่งเสริมการใช้งานและสร้างประโยชน์ศูนย์ USO Net (USO Net Unwrapped) ให้กับห้อง USO Wrap ณ โรงเรียนบ้านดอนยู ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมการใช้งาน