May 22, 2024

TCCtech ชูแนวคิด “continue our journey” ต้อนรับปีกระต่ายในงาน Town Hall 2023

เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด  (LSA) และ บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (SNS) ได้จัดการประชุม Town Hall ขึ้นภายใต้แนวคิด “continue our journey” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมบุคคลากรในการรับมือกับโลกเทคโนโลยีในอนาคต

และร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งภายในงาน คุณธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย Managing Director (คนที่ 4 จากขวา แถวที่ 1) ได้กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินธุรกิจของTECH GROUP ในขณะที่        คุณพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร Deputy Managing Director – Commercial & Operation (คนที่ 2 จากขวา แถวที่ 1) ได้กล่าวถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจภายใน TCC Technology Group นอกจากนั้น เหล่าบุคลากรยังได้รับขวัญและกำลังใจจากทีม Management ในการเตรียมความพร้อมสำหรับปี 2566 นี้

คุณธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย Managing Director กล่าวว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุค Smart industry ที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรที่จะเข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง TCCtech ได้ตระหนักถึงความสำคัญในส่วนนี้และร่วมสนับสนุนส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ในการเตรียมความพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต นอกจากนี้ TCCtech ยังคงเชื่อมั่นในแนวคิดของการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้เทคโนโลยี

คุณพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร Deputy Managing Director – Commercial & Operation กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมฟันฝ่าและนำพาองค์กรมาถึงเป้าหมายที่วางไว้ ในปีนี้ TCCtech มุ่งมั่นที่จะปรับแนวคิดและปรับแผนพัฒนาการทำงานให้กระชับ รวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

คุณพรพิศ ถาวรประภาสวัสดิ์ Assistant Manager Director – Finance and Corporate Services (คนที่ 4 จากซ้าย แถวที่ 1) กล่าวว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา TCCtech ได้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความท้าทายมาได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจของครอบครัว TECH family ที่เป็นพลังและกำลังใจสำคัญในการช่วยผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และขอฝากแนวคิดการทำงานไว้ว่า “ความเพียรที่ไม่ย่อท้อ เป็นถนนสายเดียวสู่ความสำเร็จ”

คุณพรพัฒน์ ศรีธนาบุตร Human Resources & Administration Director (คนที่ 1 จากซ้าย แถวที่ 2) กล่าวว่า การพัฒนาทักษะตนเองอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันและยกระดับการทำงานให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ โดยปรับเปลี่ยนผ่านการเรียนรู้เพิ่มเติมและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการพัฒนาทักษะเหล่านี้ล้วนส่งผลให้สามารถตัดสินใจได้ดีและมั่นใจมากขึ้น

Townhallในครั้งนี้ถ่ายทอดผ่านรายการ open talk* สนทนาพิเศษ เจาะใจทีมงานผู้บริหาร TCC Technology Group เพื่อร่วมปลุกกระแสให้พนักงานทุกคนตื่นตัว  เข้าใจภาพทิศทางธุรกิจ พร้อมรับกับแผนใหญ่ขององค์กร    โดยการจะมุ่งสู่เป้าหมายให้สำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยการรวมพลัง ความสามารถจากทุกฝ่าย   และขอฝากแรงบันดาลใจในการทำงานไว้ว่า เรามีแค่ชีวิตเดียว ใช้ให้คุ้มค่า และเมื่อได้รับมอบหมายให้ดูแลสิ่งใด ใช้พลังผลักดันให้สุดเต็มกำลัง กล่าวโดยคุณวลีพร สายะสิต  GM บริษัท    ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) (คนที่ 4 จากซ้าย แถวที่ 2)

กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี

กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี คือพันธมิตรผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นที่ไว้วางใจได้ พร้อมตอบโจทย์ ธุรกิจลูกค้าด้วยบริการที่คุ้มค่าที่ครอบคลุมจากบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยสูง (ได้แก่ ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานสูง คลาวด์แพลตฟอร์ม การเชื่อมต่อโครงข่ายที่หลากหลาย มีศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่มีความเป็นกลางให้ความเท่าเทียมกัน) จนถึงบริการด้านดิจิทัลโซลูชั่น (ได้แก่ Security Solutions, ERP, Data Platform, Application Development and Smart Solutions) ซึ่งนับเป็นปัจจัยให้เกิดฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ทั้งในและต่างประเทศ เน้นความสำคัญ ในการประสานพลังร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อช่วยตอบโจทย์ลูกค้าและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน  กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด  (LSA)  บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (SNS)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com

*open talk เป็นรายการด้าน CSV (Creating Shared Value) ภายใต้ www.OPEN-TEC.com (Tech Knowledge Sharing Platform) สนับสนุนโดยกลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี