April 24, 2024

“จาร์ตัน กรุ๊ป” ร่วมงานแถลงข่าว การจัดทำ “บัญชีบริการดิจิทัล” พร้อมเปิดตัวกล้อง “IP Camera 131302” ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “dSURE”

“นายธีธัช จึงกานต์กุล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กลุ่มบริษัท JARTON Holdings ผู้นำระบบบ้าน และอาคารครบวงจรในไทย อาเซียนและทั่วโลก เข้าร่วมงาน แถลงข่าวการจัดทำ “บัญชีบริการดิจิทัล” กลไกยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลไทย โดยมี “นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธาน

“กล้อง IP Camera 131302” ได้รับตราสัญลักษณ์ “dSURE” ได้รับรองมาตรฐานและผ่านเกณฑ์ “การวัดประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยทางคุณลักษณะทางกายภาพ” (Safety) มีการป้องกันอันตรายจากสาย ส่วนต่อ แหล่งจ่าย ความทนทานไฟฟ้า มีข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการต่อเข้ากับเครือข่ายโทรคมนาคม รวมถึงการต่อกับระบบกระจายสัญญาณด้วยเคเบิล และ “ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ” (Security) โดยสามารถป้องกันบุคคลอื่นเข้ามาเชื่อมต่อหรือควบคุมการทำงานแทนเจ้าของได้

โดยกล้อง IP Camera 131302 เป็น Smart Home ที่เชื่อมต่อผ่าน Wifi คลื่น 2.4 GHz และการส่งสัญญาณ 3dBi สามารถดูความเคลื่อนไหว ผ่านทางแอปพลิเคชัน “Jarton Home” ที่สามารถควบคุม อุปกรณ์ในบ้าน และอาคารได้อย่างครบวงจร มีระบบการใช้งานที่สะดวก และไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถใช้งานได้ทั้ง Mobile Application และ Web Application

ความทันสมัยที่มากขึ้นในปัจจุบัน และยังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันอย่าง สมาร์ทโฟน ที่สามารถทำได้ทุกอย่างเพียงแค่มีสัญญานเชื่อมต่อถึงกันทั้งด้านการสื่อสาร และการใช้งาน เช่น ดูกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์ แม้กระทั่งควบคุมการทำงานของระบบเทคโนโลยีต่างๆ ได้ “จาร์ตัน กรุ๊ป” จึงได้พัฒนาระบบเพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อ และการใช้งานแก่ผู้บริโภค “นายธีธัช” กล่าว