มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี รวมพลังผู้นำรุ่นใหม่ เปิดการอบรม “โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี นำโดยองคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เปิดการอบรมออนไลน์โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566” โดยมี นายศุภชัย เจียรวนนท์ประธานกรรมการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษา ผู้บริหารระดับสูง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรของมูลนิธิฯ

ร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนสร้างกำลังใจให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ซึ่งเป็นพนักงานจิตอาสาจากองค์กรภาคเอกชนกว่า 1,100 คน ที่จะทำหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารและครู เพื่อร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงานสู่โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีกว่า 2,800 แห่งทั่วประเทศ

ครั้งนี้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ได้จัดเสวนาพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารองค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง นำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ และนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป มาร่วมพูดคุย ในหัวข้อ “ผู้นำรุ่นใหม่กับการศึกษาไทยยุคดิจิทัล” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง พร้อมให้ข้อคิดแก่ School Partner ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาไทยโดยเฉพาะในยุคที่โลกกำลังหมุนอย่างรวดเร็ว รวมถึงบทบาทอันน่าภาคภูมิใจของนิวเจนที่จะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์และผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ Best Practice ต่างๆ ขององค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง เพื่อให้ School Partner ได้ศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง ได้แก่

  • โครงการ Learning Center ของบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น –  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชื่อมโยงให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมจัดการการศึกษาและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งความรู้อันนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถบูรณาการความรู้ในห้องเรียนให้แก่บริบทของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา ต่อยอดองค์ความรู้ และส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน โดยปัจจุบันมี Learning Center ในทุกภูมิภาคทั่วไทย
  • โครงการ  OTOP Junior ผู้ประกอบการน้อย ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ – เสริมสร้างทักษะอาชีพทำมาค้าขายให้แก่นักเรียน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดำเนินโครงการในโรงเรียน เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ที่มีคุณภาพและความสามารถต่อไปในอนาคต
  • โครงการ “ผอ.กล้าเปลี่ยน ครูกล้าปรับ” ของบมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป – เสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครู โดยจัดการอบรมจากสถาบันโค้ชชั้นนำของประเทศให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสามารถนำความรู้และทักษะไปปรับใช้ในการบริหาร และจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ นักเรียน

ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้จัดอบรมโดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง เพื่อเสริมแกร่งผู้นำรุ่นใหม่อย่างรอบด้าน ทั้งหลักสูตร  “Can Do Attitude: ใช้แนวทาง “Facilitator” ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย” โดยดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี สร้างทัศนคติเชิงบวกและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ตนเอง นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร “บุคลิกภาพของผู้นำรุ่นใหม่กับการทำงานในยุคดิจิทัล” โดย “ครูน้ำฝน ภักดี ประธานบริหาร โรงเรียนสอนบุคลิกภาพ Pro Ac by Kru Fon ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และมีประโยชน์อย่างมาก ทั้งเรื่องเทคนิคการเข้าสังคม ทักษะการสื่อสาร มารยาทการประชุมออนไลน์  และในโอกาสนี้ ยังเปิดโอกาสให้ตัวแทน School Partner รุ่นพี่ มาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่ School Partner รุ่นน้องในการวางแผนงานปฏิบัติภารกิจของผู้นำรุ่นใหม่ในโรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดีให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ได้ที่ connexted.org