มหาวิทยาลัยมหิดลสร้างเนื้อหารูปแบบ VR ใช้สอนทักษะการรักษาโรคติดเชื้อ พร้อมจัดสัมมนารูปแบบ VR สำหรับนักศึกษาแพทย์ชาวญี่ปุ่น เพื่อเชื่อมต่อระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

จอลลี่ กู๊ด อิงค์ (Jolly Good Inc.) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเขตชูโอ กรุงโตเกียว และนำโดยเค็นซูเกะ โจจิ (Kensuke Joji) ผู้เป็นซีอีโอ และในที่นี้จะเรียกว่า “จอลลี่ กู๊ด” ได้จัดสัมมนาการแพทย์ทวิภาคีในรูปแบบเสมือนจริง (VR) เชื่อมต่อระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ที่งานประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2565 (JITMM 2022)

ซึ่งเป็นงานประชุมด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ ทั้งนี้โดยใช้สื่อประกอบการสอนในรูปแบบเสมือนจริง(*) ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีนายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เป็นอธิการบดี โดยในที่นี้จะเรียกว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล” และมหาวิทยาลัยจุนเทนโด (Juntendo University) ในเขตบุงเกียว กรุงโตเกียว โดยมีฮาจิเมะ อาราอิ (Hajime Arai) เป็นอธิการบดี เกี่ยวกับการรักษาโรคติดเชื้อด้วยวิธีการเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหิดล

ในงานสัมมนาดังกล่าวนี้ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลได้บรรยายทางไกลในรูปแบบเสมือนจริงให้แก่นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านในญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการแพทย์ที่ก้าวหน้าของไทยแก่สถาบันการศึกษาทางการแพทย์ในญี่ปุ่น

ไทยอยู่ในอันดับที่ห้าจาก 74 ประเทศทั่วโลกในแง่ของจำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI (มาตรฐานระดับนานาชาติในการประเมินบริการทางการแพทย์) และมีบริการทางการแพทย์ระดับแนวหน้าของเอเชีย อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีการรักษาที่ก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อหลากหลายชนิด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นสังคมสูงวัย ไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างมาก

เพราะฉะนั้น ในการก้าวไปข้างหน้า จอลลี่ กู๊ด จะดำเนินการต่อไปในการสร้างสื่อประกอบการสอนจากเทคโนโลยีการแพทย์ที่ก้าวหน้าของไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะเริ่มต้นด้วยงานสัมมนาการแพทย์ทวิภาคีในรูปแบบเสมือนจริงดังกล่าวนี้ เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับสถาบันการแพทย์ในต่างประเทศในหลากหลายสถานการณ์ในแง่ของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแพทย์ของไทย ประกอบกับจะสนับสนุนความพยายามในการดึงดูดผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์จากต่างประเทศมายังประเทศไทย

*เป็นโครงการสาธิตภายใต้ความร่วมมือระหว่างจอลลี่ กู๊ด กับมหาวิทยาลัยจุนเทนโด สำหรับการริเริ่มการศึกษาทางการแพทย์ในรูปแบบเสมือนจริง เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการแพทย์ด้วยการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงที่มหาวิทยาลัยมหิดลและทั่วประเทศไทย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://newscast.jp/news/7194657)