May 22, 2024

แปดริ้ว 4.0 ก้าวสำคัญของ Chachoengsao Smart City

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อน “แปดริ้ว 4.0 และ Chachoengsao Smart City” พัฒนาและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้งานกับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอัจฉริยะ (Smart Economy) และสร้างชุมชนอัจฉริยะ (Smart Living Community) ด้วยระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

Picture

สำหรับการลงนามความร่วมมือกับ ระหว่าง จังหวัดฉะเชิงเทรา กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน ) หรือ CAT ในครั้งนี้ ถือเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมกันวางแผนพัฒนาและสนับสนุนการใช้งานนวัตกรรมดิจิทัล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City ) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีขอบเขตความร่วมมือ เพื่อร่วมกันจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษา และกำหนดทิศทางการดำเนินการต่างๆในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอัจฉริยะ (Smart Economy) และสร้างสรรค์ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Living Community) ด้วยระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รวมทั้งร่วมกันศึกษาและพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบต่างๆ ตลอดจนร่วมกันผลักดันการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เหมาะสมมาใช้งานในพื้นที่ที่สองฝ่ายกำหนด และสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและการสนับสนุนเกื้อกูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

shutterstock_692759668_cr