June 16, 2024

CAT จับมือกรมการขนส่งทางบก พัฒนาระบบ GPS Tracking

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของกรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ตามกรอบความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกและเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการเลือกใช้บริการเครือข่ายสัญญาณจากบริษัทที่ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ GPS Tracking ในรถโดยสารและรถบรรทุกตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดให้ติดตั้งตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”

20121608_866912300125139_4155083126779162984_o (1)

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS ของกรมการขนส่งทางบก เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ตั้งเป้าหมายให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนาดใหญ่ มีระบบการควบคุม กำกับ และติดตามพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน บริหารจัดการข้อมูลผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลางและภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด โดยผู้ประกอบการต้องติดตั้งเครื่อง GPS Tracking ซึ่งต้องเชื่อมโยงและส่งข้อมูลได้แบบออนไลน์เรียลไทม์ มีประสิทธิภาพและความเสถียรสูง กรมการขนส่งทางบกและบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จึงได้ตกลงร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและรูปแบบการทำงานที่ตอบสนองและรองรับการทำงานของระบบ GPS Tracking เช่น บริการเครือข่ายส่งสัญญาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง หรือ บริการอื่นๆ ในอัตราพิเศษ ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการในการเลือกใช้บริการเครือข่ายสัญญาณที่มีคุณภาพ ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการรถและใช้ประโยชน์จากระบบ GPS Tracking ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นมาตรการในการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ติดตาม บริหารการเดินรถรถโดยสารและรถบรรทุกยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมทั้งความตกลงนี้จะได้เป็นการสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานและการให้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะให้ประชาชนได้รับความเชื่อใจ มั่นใจในคุณภาพการให้บริการที่ดี และมีความปลอดภัยตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้

ด้าน พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมดำเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีพิกัดดาวเทียม ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    พร้อมกันนี้จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะนำบริการที่มีความหลากหลายมาร่วมสนับสนุนภารกิจของกรมการขนส่งทางบก เพื่อช่วยส่งเสริมนวัตกรรมและภาพลักษณ์ใหม่ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งนับเป็นการสนับสนุนให้กรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการยุทธศาสตร์ในเชิงรุกและสามารถดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องตามแนวนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นยกระดับการบริการสาธารณะสู่ทศวรรษหน้าอย่างมีศักยภาพยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ความร่วมมือระหว่าง กรมการขนส่งทางบก และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะเป็นการยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลโครงข่ายร่วมกันอย่างแบบครบวงจร  ทั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วไทย ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ และประชาชน และเป็นมิติสำคัญของการบริหารจัดการเชิงป้องกันด้วยระบบเฝ้าระวัง สร้างโครงข่าย       การคมนาคมที่มีคุณภาพ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประชาชนมีความมั่นใจทั่วไทย เพราะรถทุกคันใช้ GPS เพื่อควบคุมการขับขี่ให้มีความปลอดภัยสูงสุด ผู้ประกอบการมีระบบบริหารจัดการรถและใช้ประโยชน์จากระบบ GPS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

a4 GPS Tracking

You may have missed