May 29, 2024

โซลูชั่นไอทีและ IoT เพื่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

ไฟฟ้าถือเป็นสาธารณูปโภคที่มีความสำคัญ และเป็นโครงสร้างด้านพลังงานที่มีความจำเป็นสำหรับผู้บริโภคทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ใช้ไฟตามบ้านไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ปริมาณความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่แหล่งทรัพยากรในการผลิตไฟฟ้าเริ่มมีจำกัด รวมถึงการแสวงหาการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ทำให้การจัดการไฟฟ้าตลอดกระบวนการตั้งแต่โรงงานผลิตไฟฟ้าไปจนถึงผู้บริโภคมีความซับซ้อนสูงขึ้น ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรง และเกิดขึ้นบ่อยครั้งได้ส่งผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้จ่ายไฟ ไปจนถึงผู้ให้บริการไฟฟ้าต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าแบบที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

shutterstock_623574191-2

หัวเว่ย ในฐานะผู้นำทางด้านเทคโนโลยีไอทีและการสื่อสารของโลกตระหนักถึงความต้องการ และความท้าทายต่างๆ ที่ผู้อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้ากำลังเผชิญในปัจจุบัน และอนาคต จึงได้พัฒนาเทคโนโลยี และโซลูชั่นใหม่ๆ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารทั้งแบบมีสายและไร้สาย ระบบประมวลผลบนคลาวด์ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยเข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์และสนองความต้องการของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าโดยเฉพาะ

001

โซลูชั่นด้านอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากหัวเว่ย
ระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันอย่างเต็มที่
– โซลูชั่นด้านการสื่อสารสำหรับระบบจ่าย และแปลงไฟฟ้า
รวมเแนวคิดในการออกแบบที่ผสมผสานการแยกส่วน  การจำแนกกลุ่ม และการวางซ้อนกันเป็นชั้น พร้อมกับโครงสร้างแบบกริด ระดับแรงดันไฟฟ้า และการเชื่อมต่อโครงข่ายในระดับภูมิภาค ดังนั้น จึงเป็นระบบเครือข่ายด้านการสื่อสารสำหรับระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ทำงานเข้ากันได้กับกริดที่มีอยู่แล้ว และสามารถให้บริการด้านการส่งข้อมูล เช่น โทรศัพท์ฉุกเฉิน ระบบควบคุมจากระยะไกลสำหรับระบบตรวจวัดจากระยะไกล สัญญาณข้อมูล สัญญาณด้านการป้องกันจากระยะไกล และระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OA) ลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่ช่วยปกป้องปัญหาการเกิดจุดผิดพลาดขึ้นหลายๆ จุด และสามารถส่ง TDM และบริการไอพีได้พร้อมๆ กัน

Pages from 19 Eworld February-March 2017_Ebook_Page_2

– โซลูชั่นด้านการสื่อสารอัตโนมัติสำหรับระบบจ่ายไฟฟ้า
ประกอบด้วย 3 เลเยอร์ คือ ชั้นระบบสถานีไฟฟ้าหลัก ชั้นระบบสื่อสาร และชั้นเทอร์มินอลของระบบไฟฟ้า ซึ่งให้ระบบเครือข่ายด้านการสื่อสารแบบผนวก ทำงานตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง สองทิศทาง มีความเร็วสูง และเชื่อถือได้สำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังใช้ในการบริการด้านการจ่ายไฟฟ้า เช่น การตรวจสอบผ่านวิดีโอ และการทำตลาดผ่านระบบโมบาย

– โซลูชั่น AMI
โซลูชั่นที่ให้ฟังก์ชั่นการทำงานด้านการจัดการการใช้ไฟฟ้าที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยระบบอ่านมาตรวัดไฟฟ้าจากระยะไกล ระบบป้องกันการขโมย การวิเคราะห์ปัญหาสายส่งไฟฟ้า การชำระค่าไฟล่วงหน้าจากระยะไกล และจ่ายตามสาขา การจัดการสินทรัพย์ การจัดการการชำระค่าไฟฟ้า และเว็บพอร์ทัล เป็นต้น

– โซลูชั่นด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์อัจฉริยะ
เป็นการผสมผสานด้านเทคโนโลยีไอซีที อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถออกแบบโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยระบบดิจิทัลที่ทำงานได้อย่างครอบคลุม มีสถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย ระบบปฏิบัติการและจัดการอัตโนมัติที่ทำงานได้ทั่วโลก ลูกค้าสามารถสร้างโรงงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (ที่เชื่อมต่อหรือไม่เชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายผลิตไฟฟ้า) ที่ให้ผลตอบแทนสูง และผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– โซลูชั่นระบบเครือข่ายสำหรับหน่วยงานด้านไฟฟ้า
หน่วยงานด้านไฟฟ้าสามารถสร้างระบบเครือข่ายพื้นที่กว้าง (WAN) สำหรับเชื่อมต่อสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา สถานีย่อย ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการ เช่น สำนักงานอัตโนมัติ และการตรวจสอบผ่านวิดีโอ

ใช้งานข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
– โซลูชั่นด้านไอซีทีสำหรับศูนย์ฉุกเฉิน
ประกอบด้วย  2  โซลูชั่นย่อย ได้แก่  ศูนย์ฉุกเฉินแบบเก่าที่ทำงานบนระบบไอซีที และศูนย์ฉุกเฉินแบบใหม่ที่ทำงานบนคลาวด์  ที่ช่วยให้ศูนย์ฉุกเฉินทั้งหมดเชื่อมต่อ และใช้ทรัพยากรร่วมกันบนโครงข่ายผลิตไฟฟ้า และสนับสนุนการตัดสินใจของศูนย์ฉุกเฉิน

– โซลูชั่นด้านศูนย์ข้อมูลบนคลาวด์สำหรับหน่วยงานด้านไฟฟ้า
ให้บริการศูนย์ข้อมูลที่ครอบคลุม รวมทั้งการให้คำปรึกษา การก่อสร้าง การปฏิบัติการ และการจัดการ รวมถึงมีการติดตั้งใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ เวอร์ชวลไลเซชั่น สถาปัตยกรรมแบบกระจาย (DA) และการประมวลผลที่มีความยืดหยุ่นในรูปแบบของการรวมทรัพยากรแบบเสมือน ที่ประกอบด้วยระบบประมวลผลทางกายภาพ หน่วยจัดเก็บข้อมูล และเครือข่าย หน่วยงานด้านไฟฟ้าสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ใช้งานร่วมกัน และรวมศูนย์ รวมทั้งมีแอพพลิเคชั่นแบบมุ่งเน้นบริการ (Service-Oriented Applications) ให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ

ติดต่อสื่อสารได้จากทุกที่
– โซลูชั่นด้านการประชุมแบบครบวงจรสำหรับหน่วยงานด้านไฟฟ้า
โครงสร้างพื้นฐานด้านการประชุมสำหรับสำนักงานและส่วนการผลิตทั้งหมด ได้แก่ สำนักงานใหญ่ สาขา ศูนย์ฉุกเฉิน และสถานีย่อย

– โซลูชั่นด้านเครือข่ายแบบครบวงจร PAN BYOD
ตอบสนองความต้องการแบบสำนักงานเคลื่อนที่สำหรับผู้ประกอบการด้านไฟฟ้า เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างสำนักงานเคลื่อนที่และความสามารถด้าน BYOD ที่ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย ตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึง และการยินยอมให้เข้าถึงสำหรับอุปกรณ์พกพาแบบครบวงจร (802.1X และพอร์ทัล) การรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์พกพา (SandBox, VPN และ AnyOffice Client) รวมถึงการจัดการแบบบูรณาการ (การจัดการเครือข่าย อุปกรณ์พกพาและผู้ใช้)

การใช้งานในโลกของความเป็นจริง
มาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริยะที่ทำงานบน NB-IOT
ในโปรตุเกส หัวเว่ยและแจนซ์ ซีอี ได้ร่วมกันออกแบบและผลิตมาตรวัดไฟฟ้าแบบใหม่ ซึ่งถูกติดตั้งใช้งานบนระบบเครือข่ายทั้ง 4.5G NB-IoT ที่อยู่บนโครงสร้างพื้นฐานของหัวเว่ยที่สนับสนุนโครงการ โซลูชั่นนี้จะทำให้เกิดตลาดใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่การให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าแบบกริดอัจฉริยะที่ใช้เครือข่ายการสื่อสารรุ่นล่าสุด  (4.5G) ซึ่งเป็นคำตอบของความท้าทายในโปรแกรม Horizon 2020 ที่สหภาพยุโรปตั้งขึ้นผ่านทางโครงการ UPGRID

1115
NB-IoT เป็นเทคโนโลยีในการเข้าถึงแบบไร้สายในพื้นที่กว้างที่ใช้พลังงานต่ำ หรือ Low Power Wide Area (LPWA) ที่ถูกกำหนดมาตรฐานโดย 3GPP ซึ่งมีข้อได้เปรียบมากมาย โดยเฉพาะความสามารถในการรองรับการเชื่อมต่อได้ถึง 1 แสนการเชื่อมต่อต่อเซลล์ แบตเตอรี่ที่มีอายุถึง 10 ปี และใช้กำลังในการส่งสัญญาณ 20dB บนเครือข่าย GSM ธรรมดา นอกจากนี้ NB-IoT ให้การเชื่อมต่อที่น่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยจากการใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับใบอนุญาต และเข้ารหัส 4G

ดังนั้นเทคโนโลยี NB-IoT จึงมีศักยภาพในการเพิ่มกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มการรักษาความปลอดภัย และให้บริการผู้บริโภคได้ดีขึ้นโดยการแนะนำบริการใหม่ที่เพิ่มมูลค่า

ระบบไอซีทีและ IoT ช่วยให้บริการไฟฟ้าของไนจีเรียดีขึ้น
ไนจีเรียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากและมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งของแอฟริกา ซึ่งไนจีเรียกำลังพยายามปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นไปที่การผลิตพลังงานรวมทั้งพลังงานหมุนเวียน ระบบส่ง และจำหน่ายไฟฟ้า ความท้าทายที่สำคัญสำหรับบริษัทจำหน่ายไฟฟ้าของไนจีเรียก็คือการเก็บค่าไฟฟ้า  ซึ่งจะทำให้บริษัทด้านพลังงานไม่สามารถให้เงินทุนในการสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศหลายๆ  อย่างได้

ปัจจุบัน มากกว่าครึ่งหนึ่งของลูกค้าจำนวนมากกว่า 5 ล้านคน ที่ใช้ไฟฟ้าในประเทศไนจีเรียไม่มีการติดตั้งมิเตอร์ไว้ในบ้านของพวกเขา สำหรับลูกค้าเหล่านี้ บริษัทพลังงานเรียกเก็บค่าไฟด้วยวิธีการประเมิน ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องมากนัก และมักจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ

สำหรับลูกค้าที่มีมาตรวัดไฟฟ้า บริษัทพลังงานก็ต้องใช้พนักงานเพื่ออ่านมาตรวัด และเก็บค่าไฟทุกเดือน แต่คนงานมักจะพบว่าลูกค้าไม่อยู่บ้าน หรือปฏิเสธที่จะจ่ายค่าไฟเพราะไม่เห็นด้วยกับการคิดค่าไฟ

Pages from 19 Eworld February-March 2017_Ebook_Page_1
นอกจากนั้นยังมีปัญหาอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าที่มีปัญหาเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่เก่าระบบสายส่งไฟฟ้ามีปัญหา และหม้อแปลงไฟฟ้าทำงานเกินกำลัง ส่งผลให้เกิดการสูญเสียพลังงาน ตัวอย่างเช่นตู้จ่ายไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้าที่เก่ามากทำให้เกิดการสูญเสียกระแสไฟฟ้ามากเกินไป ขณะที่เขตที่อยู่อาศัยและโรงงานมีการต่อสายไฟฟ้ายุ่งเหยิง รวมถึงการขโมยใช้ไฟฟ้า เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทผลิตไฟฟ้าอย่าง “อิเคยา อิเล็กทริก” ตรวจสอบสายไฟฟ้า พวกเขามักจะพบว่ามีการต่อไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์ และค่าการใช้ไฟบนมิเตอร์ไฟฟ้าก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากจากเดือนก่อนหน้า

ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงตัดสินใจใช้เทคโนโลยีไอซีทีใหม่ของหัวเว่ยที่ประกอบด้วยอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งของ (IoT) และโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวัดไฟฟ้าขั้นสูง (AMI)

มาตรวัดอัจฉริยะเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงที่ให้การอ่านมาตรวัดโดยอัตโนมัติจากระยะไกล มีทั้งความถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยควบคุม และแก้ไขปัญหาจากระยะไกลตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง การวิเคราะห์สาเหตุของการสูญเสีย และรับมือกับความเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการขโมยใช้ไฟฟ้าได้ทันท่วงที โซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานด้านการตรวจวัดขั้นสูงของหัวเว่ยที่ทำงานอยู่บนเกตเวย์ IoT ที่เชื่อมต่อเทอร์มินอลหลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน และเทคโนโลยีด้านการอ่านมาตรวัดแบบ Hi-PLC ไวด์แบนด์ของหัวเว่ย

อิเคยา อิเล็กทริก ให้บริการมาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริยะแบบเติมเงินสำหรับผู้ใช้ในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรม ผู้บริโภคจะได้อีเมลหรือข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้งาน และแจ้งค่าไฟฟ้าล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกำหนดจ่าย เจ้าหน้าที่ของอิเคยา อิเล็กทริก สามารถให้ใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีรายละเอียดแก่ผู้บริโภค  และผู้บริโภคสามารถจ่ายผ่านบัตรเติมเงิน เครื่องชำระเงิน และไปที่ศูนย์บริการเพื่อชำระค่าไฟฟ้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

โซลูชั่น AMI ของหัวเว่ยยังมีการแสดงผลเป็นภาพสถานะของหม้อแปลงและสายไฟฟ้า ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการพบว่าจุดที่มี
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าทำงานมากเกินไป การขโมยไฟฟ้า ไฟรั่ว หรือปัญหาอื่นๆ ระบบจะเตือนขึ้นทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปยังจุดที่เกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการซ่อมแซมได้ทันที จากการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมพบว่าทำให้การสูญเสียไฟฟ้าลดลงถึงร้อยละ 34

ด้วยโซลูชั่น AMI ของหัวเว่ย อิเคยา อิเล็กทริก ได้สร้างแพลตฟอร์มการดำเนินงานที่ทำงานบนระบบไอซีที ซึ่งขณะนี้สามารถให้บริการการดำเนินงานด้านพลังงานต่างๆ เช่น วิธีการชำระเงินหลายแบบ การแจ้งเตือนการติดตามหนี้ การจัดการการชำระเงินล่วงหน้า และเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบ และมองเห็นได้ การดำเนินงานและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานได้ถึงร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้

โซลูชั่น AMI ของหัวเว่ยยังให้การสนับสนุนทางเทคนิคที่เชื่อถือได้และอำนวยความสะดวกในการอัพเกรด และการติดตั้งระบบจัดการที่ทันสมัย และชาญฉลาดในอนาคต ปัจจุบันอิเคยา อิเล็กทริก มีบทบาทในการสร้างเมืองอัจฉริยะในประเทศไนจีเรีย นี่เป็นการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทำให้ชีวิตของคนหลายหมื่นครัวเรือนในอิเคยาดีขึ้น นอกจากนี้ อิเคยา อิเล็กทริก ยังมีส่วนในการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของไนจีเรียด้วย

Pages from 19 Eworld February-March 2017_Ebook_Page_4-2

ข้อมูลเพิ่มเติม

Huawei Enterprise Business ; Marketing Contact Center
Mobile 095-878-7475  e-mail : Th_enterprise@huawei.com
Follow us on :  www.twitter.com/huaweiENT
www.facebook.com/HuaweiEnterpriseThailand
Website : e.huawei.com
Pages from 19 Eworld February-March 2017_Ebook_Page_4-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *