June 19, 2024

ICT Excellence Award 2012

ICT_Photo_1


เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดกิจกรรม Thailand ICT Excellence Forum และ Thailand ICT Excellence Awards 2012-2013 โดยกิจกรรมแรกได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคคลากรที่เข้าร่วม ภายใต้หัวข้อ “Gearing up for AEC 2015: ICT Interconnectivity” ซึ่งการสัมมนานี้เป็นไปในรูปแบบการอภิปราย (Panel Discussion) แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ICT in ASEAN Market:Facing the Challenges, Bridging People to People: 3G/4G และคุณโฆษิต สุขสิงห์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อภิปรายวิสัยทัศน์ในหัวข้อสำคัญช่วงท้าย ASEAN:Borderless Connectivity อีกด้วย ภาพรวมของการอภิปรายเป็นไปในเชิงแลกเปลี่ยนทัศนคติ องค์ความรู้ และมุมมองของเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยที่จะสอดรับกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2015

ICT_Photo_2

นอกจากนี้ ทางบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงและได้รับรางวัล ICT Excellence Awards 2012 ในสาขาโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) ภายใต้การนำเสนอโครงการระบบบริหารจัดการขนถ่ายสินค้าและวัตถุดิบ โดยมีคุณวิวัฒน์ แจ่มทักษา ผู้แทนบริษัทฯเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วย ในการนี้ผู้แทนบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด นำโดยคุณวลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และคุณญาดา ชื่นชุ่ม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เข้าร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกในวันเดียวกันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *