June 22, 2024

Fujitsu Forum 2013 : Masami Yamamoto ,President, Fujitsu

DSC_6975_crคุณ Masami Yamamoto ประธานบริษัทฟูจิตสึ เริ่มงานด้วยการกล่าวเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์การนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจและสร้างสังคมน่าอยู่ด้วยโซลูชั่นไอทีและงานค้นคว้าวิจัยต่างๆของฟูจิตสึ

DSC_6963

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *