May 22, 2024

PlanetOne ERP

คุณสมบัติแอพพลิเคชัน

– รองรับการทำงานได้ในทุกขนาดขององค์กรและหลากหลายรูปแบบธุรกิจขององค์กร

– รองรับได้หลายภาษา, Multi-Company และ Multi Currencies

– ระบบสามารถทำงานได้กับทุกๆ ระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบแม่ข่ายฐานข้อมูลมาตรฐาน

– ระบบรองรับการทำงานตามกฎข้อบังคับของระเบียบสรรพากร

– ระบบมีความสามารถให้ข้อมูลหรือรายงานทางด้านการบริหารจัดการแบบเต็มรูปแบบ รวมทั้งยังสามารถให้รายงานในรูปแบบกราฟและชาร์ต

– สามารถประมวลผลลัพธ์ของข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– ระบบมีความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน และการเรียกดูข้อมูลของ ผู้ใช้ระบบแต่ละคนภายในองค์กร

– ระบบมีความสามารถในการบริหารกลุ่มผู้ใช้ โดยสามารถกำหนดหน้าที่การทำงานตามประเภทของสินค้า และขั้นตอนการทำงาน (business process) ขององค์กร

ราคา                                                                                                      

–  ราคา License ตั้งแต่ 100,000 ถึง 2,000,000 บาท แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า ยังไม่รวมค่าบริการติดตั้ง และค่าที่ปรึกษาการวางระบบ

ผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน

บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด

เลขที่ 40/30  ซอยอินทามระ 23  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กทม. 10400

โทรศัพท์                 0-2271-4362-3, 086-301-6181

โทรสาร                   0-2271-4365

อีเมล                       siriwan@bridsystems.com

เว็บไซต์                   www.bridsystems.com

Logon

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *